ROZWAŻANIE

 

Rozpoczynamy kolejny etap naszego zawierzenia, w którym postaramy się lepiej poznać Maryję Dziewicę. Maryja jest dla nas wzorem do naśladowania.

Rozważymy więc 10 głównych cnót, o których św. Ludwik Maria Grignion de Montfort w Traktacie… pisze: „To dziesięć głównych cnót Błogosławionej Dziewicy”.

Są to:

 • głęboka pokora;
 • posłuszeństwo;
 • żywa wiara;
 • nieustanna modlitwa myślna;
 • umartwienie we wszystkim;
 • heroiczna cierpliwość;
 • nieporównywalna czystość;
 • żarliwa miłość;
 • anielska słodycz;
 • Boska mądrość.

 

ZAJRZYJ DO PISMA ŚWIĘTEGO

 

Ewangelia wg św. Jana (J 19,25-27)

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki:

„Niewiasto, oto syn Twój”.

Następnie rzekł do ucznia:

„Oto Matka twoja”.

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

 

Jezus z wysokości krzyża oddał wszystkich swoich uczniów Maryi. W Niej mamy Matkę, której możemy powierzyć swoje życie. Maryja, stojąc pod krzyżem, uczynas bohaterskiego posłuszeństwa wobec Boga. Z Jej postawy możemy nauczyć się odważnego trwania przy Chrystusie.

Czyn ucznia, który „od tej godziny wziął Ją do siebie” jest dla nas nieustannym wyzwaniem, by „wziąć Ją do siebie” – by przyjąć Maryję za naszą duchową matkę. Bóg wybrał Ją na swoją matkę i wiedząc jak Ona jest dobra i czuła, dał Ją nam, abyśmy i my poznali Jej dobroć, czułość i matczyną miłość. Do Niej możemy zawsze uciekać się w każdej naszej potrzebie i być pewnymi, że Ona zawsze zaradzi, zawsze pomoże.

 

To przez Maryję Chrystus przyszedł na świat, do człowieka i przez Nią pragnie, by człowiek przychodził do Niego. Maryja jest dla nas zatem drogą do Jezusa.

 

Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort pisze:

„Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Panny sprawia, że dusza ucieka się do Niej we wszelkich potrzebach z wielką prostotą, z zaufaniem i czułością, tak że błaga tę Dobrą Matkę o pomoc zawsze, wszędzie i w każdej potrzebie. W wątpliwościach prosi Ją o światło, na bezdrożach o wskazanie właściwej drogi, w pokusach o pomoc, w słabościach o siłę, w upadkach o podźwignięcie, w zniechęceniu o otuchę; w skrupułach o radę, w krzyżach, pracach i przeciwnościach życia o pociechę. Słowem, we wszystkich dolegliwościach jest Maryja stałą ucieczką takiej duszy, która nie potrzebuje się obawiać, że się tej dobrej Matce zbytnio narzuca lub naraża się Panu Jezusowi”.

 

 

POMÓDL SIĘ

 

Pomódl się Litanią loretańską. Zastanów się jaka jest Maryja, słuchając Jej tytułów, wypowiadanych przez Ciebie.

 

ZADANIE

 

Weź kartkę lub zapisz w zeszycie od religii odpowiedzi, uzupełniające poniższe luki. W nawiasach znajdziesz adresy biblijne. Zadanie to pomoże Ci poznać Maryję w oparciu o Pismo Święte.

 

MARYJA

 

 1. Zaręczona, a następnie poślubiona z ………………… z rodu ……………… (Mt 1,18-19; Łk 1,26).

 

 1. Poczęła ………………… z Ducha Świętego (Mt 1,18; Łk 1,31.34-35).

 

 1. Gdy dowiedziała się, że ………………….. jest w szóstym miesiącu ciąży, pospieszyła do niej z radością i pomocą, a następnie pozostała u niej przez ……………. czyli zapewne aż do narodzenia (Łk 1,36.39-40.56).

 

 1. Wyruszyła do …………….. by zapisać się razem z ……….. który pochodził z domu i rodu ……………….. (Łk 2,1-5).

 

 1. Gdy tam przebywali urodziła ……………… (Łk 2,6-7).

 

 1. Święta Rodzina została odwiedzona przez ………… i ……………… Maryja zachowywała wszystko w …………. (Mt 2,1-5.9-12; Łk 2,8-19).

 

 1. Po ………. dniach, zgodnie z Prawem, obrzezano nowo narodzone Dziecię, któremu nadano imię ………….. (Łk 2,21).

 

 1. Gdy minęły dni oczyszczenia Maryi, zgodnie z Prawem, Józef i Maryja zanieśli Jezusa do …………… aby ofiarować Go Panu. Mieli również złożyć ofiarę: ………… lub …………….. (Łk 2,22-24).

 

 1. W świątyni spotkali starca o imieniu ………… który zapowiedział, że Jezus będzie Zbawicielem narodów. Święta Rodzina spotkała też prorokinię o imieniu …………….. (Łk 2,25-38).

 

 1. Gdy wypełnili nakazy Prawa, związane z narodzinami dziecka, wrócili do …………….. gdzie Jezus dorastał (Łk 2,39).

 

 1. Panujący wówczas ………………… rozgniewał się i kazał zabić ………… Józefowi ukazał się we śnie ……………… który kazał mu zabrać ze sobą Jezusa i Maryję i udać się do ……………… (Mt 2,13-18).

 

 1. Gdy umarł Herod, Józefowi ukazał się we śnie ……….. który polecił powrót do ……………. Święta Rodzina wróciła więc do miasta w Izraelu, a konkretnie do ……………….. (Mt 2,19-23).

 

 1. Co roku Święta Rodzina chodziła do ……………. na święto …………. Gdy Jezus miał …… lat, udali się tam zgodnie ze zwyczajem świątecznym. Gdy wracali, Jezus pozostał w …………….. o czym nie wiedzieli Jego rodzice. Kiedy zauważyli, że Jezusa nie ma wśród nich, szukali Go …… dni, aż Go odnaleźli, siedzącego wśród ………………. Po tych wydarzeniach Święta Rodzina powróciła do ……………… Jezus był im posłuszny i wzrastał w mądrości, latach i w łasce u ……………. i u …………… (Łk 2,41-52).

 

 1. Na weselu w …………. Maryja zauważyła, że gospodarzom skończyło się wino. O pomoc poprosiła który przemienił ………… w …………. (J 2,1-11).

 

 1. Maryja była obecna w trakcie działalności Jezusa, najpierw towarzyszyła Mu, później nie opuściła Go pod …………… gdzie dokonało się najważniejsze w całej działalności Jezusa dzieło (J 2,12; Mt 12,46-50; Łk 8,19-21).

 

 1. Z wysokości krzyża Jezus przekazał Jej swój testament, słowami: „Niewiasto, oto Syn Twój” oddał Maryi w opiekę cały …………. Maryja modliła się razem z ……………… i towarzyszyła im, stąd pojawiający się w Litanii loretańskiej tytuł ………….. Kościoła (J 19,26; Dz 1,14).

 

 1. Według tradycji chrześcijan została ………. do ………… z ciałem i duszą.

 

 1. Maryja jest błogosławioną między …..…..…….. służebnicą ………..……. (Łk 1, 28; 1,30.48).

 

 1. Maryja jest prawdziwą Matką …………… (Ga 4,4).