Dokumenty rekrutacyjne

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły (wydruk z systemu naboru elektronicznego lub pobrany w sekretariacie szkoły – w przypadku naboru tradycyjnego),
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • karta zdrowia ucznia (pobrana z poprzedniej szkoły),
 • trzy zdjęcia legitymacyjne,
 • opinia księdza proboszcza lub katechety o kandydacie,
 • porozumienie o nauce – podpisane w naszej szkole po zakończonym naborze (treść porozumienia oraz Statutu szkoły są udostępniane rodzicom zarejestrowanych kandydatów w sekretariacie szkoły, w okresie trwania naboru).

Terminy składania poszczególnych dokumentów podano poniżej.

Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły należy złożyć w papierowej teczce, wypełnionej według wzoru dostępnego do pobrania po prawej stronie.

Wzór opisu teczki

Terminy rekrutacji w 2020 r.

Rekrutacja do naszego liceum przebiega w formie:

 • elektronicznej,  poprzez system naboru elektronicznego  – slaskie.edu.com.pl/kandydat,
 • lub w przypadku przeszkód, w formie tradycyjnej, poprzez sekretariat szkoły.

Zainteresowanym kandydatom do naszego liceum pomagamy w logowaniu się i umieszczaniu danych w systemie.

 

Czynność Termin
Złożenie wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły (w teczce opisanej według wzoru przedstawionego w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne”). od 15 czerwca

do 10 lipca

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o oryginały lub kopie:

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
Od 26 czerwca

do 10 lipca

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o oryginały lub kopie:

 • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Od 31 lipca

do 4 sierpnia

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. 12 sierpnia
Potwierdzenie przez rodzica woli wpisania dziecka na listę uczniów szkoły poprzez:

 • uzupełnienie dokumentów o oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej,
 • podpisanie porozumienia o nauce.
Od 13 sierpnia

do 18 sierpnia

Uzupełnienie dokumentów przez przyjętych do szkoły kandydatów o:

 • kartę zdrowia,
 • trzy zdjęcia legitymacyjne,
 • opinię księdza proboszcza lub katechety o kandydacie.
Od 13 sierpnia
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 19 sierpnia
Ewentualne postępowanie uzupełniające rekrutację, w przypadku wolnych miejsc w poszczególnych klasach. Od 19 sierpnia

Kryteria rekrutacji

O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata na podstawie wyników:

 • przedstawionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
 • egzaminu ósmoklasisty.

Kryteria uzyskiwania punktów za osiągnięte wyniki przedstawiono w  tabeli:

Kryterium Maksymalna liczba punktów
Możliwe do uzyskania punkty wynikające ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej: * 100 pkt
ocena z języka polskiego 18 pkt
ocena z matematyki 18 pkt
ocena z I wymaganego przedmiotu:

        klasa humanistyczna: historia

        klasa biologiczno – chemiczna: biologia

        klasa matematyczno – geograficzna: geografia

        klasa matematyczno – fizyczna: fizyka

18 pkt
ocena z II wymaganego przedmiotu:

        klasa humanistyczna: WOS

        klasa biologiczno – chemiczna: chemia lub fizyka (wyższy wynik)

        klasa matematyczno – geograficzna: język obcy (wyższy wynik)

        klasa matematyczno – fizyczna: informatyka

18 pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt
aktywność społeczna (wolontariat) 3 pkt
Możliwe do uzyskania punkty za wyniki egzaminu ósmoklasisty : 100 pkt
wynik egzaminu z języka polskiego liczba uzyskanych pkt x 0,35
wynik egzaminu z matematyki liczba uzyskanych pkt x 0,35
wynik egzaminu z języka obcego liczba uzyskanych pkt x 0,30

*ocena celująca – 18 pkt, ocena bardzo dobra – 17 pkt, ocena dobra 14 pkt, ocena dostateczna – 8 pkt, ocena dopuszczająca – 2 pkt.

W pierwszej kolejności do naszej szkoły przyjmowani są laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz olimpiad przedmiotowych umieszczonych w wykazie Ministra Edukacji Narodowej, a także osoby spełniające kryteria wyznaczone prawem oświatowym.