ROZWAŻANIE

Każdy święty, z wyjątkiem Maryi i Jezusa, grzeszył. Jak to się stało, że nawet wielcy grzesznicy zostali wielkimi świętymi?

Wszystko zależało od tego, czy uznali swoją winę, stając w pokorze przed Bogiem, wiedząc, że to jest ich błąd – znając swoją słabość. Prosili oni Boga codziennie o siłę do pokonywania pokus oraz o miłosierdzie.

Tomasz A Kempis w książce „O naśladowaniu Chrystusa” napisał takie słowa:

„O, jak wiele, jak ciężkie udręki znosili apostołowie, męczennicy, wyznawcy, panny i wszyscy inni, którzy zapragnęli iść śladami Chrystusa! Jak nieustannie i żarliwie modlili się do Boga! Jak wielka była ich gorliwość i zapał w dążeniu do duchowej doskonałości! Jak dzielnie walczyli ze sobą i pokonywali swoje wady! Z jak czystą i prostą myślą zwracali się do Boga! We dnie pracowali, a noce spędzali na modlitwach, chociaż i pracując nie przestawali się modlić w głębi serca”.

O naśladowaniu Chrystusa, Księga I, rozdział XVIII, punkt 2.

 

Święci byli szczególnie narażeni na pokusy. Używali więc w walce z nimi najskuteczniejszej broni — modlitwy. Pomagała im ona wytrwać w trudach i przeciwnościach. Walczyli ze swoimi złymi myślami, by stawać się coraz doskonalsi. Rozważali słowa wychodzące z ust, by nie zgrzeszyć złym słowem. Są oni dla nas przykładem podstawowych wartości, takich jak: bezgraniczna miłość, posłuszeństwo, pokora, pracowitość.

 

 

ZAJRZYJ DO PISMA ŚWIĘTEGO

Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 5,3-12)

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

 

POMÓDL SIĘ

Panie Jezu,

Ty dałeś nam świętych jako przykład. Pomóż mi, bym potrafił ich naśladować. Pragnę za ich przykładem dążyć do doskonałości.

Maryjo, Ty, która jesteś Najświętszą Panną, pomóż mi, bym potrafił cię naśladować. Wyrzekam się grzechu i wszystkiego, co prowadzi do zła, aby mnie grzech nie opanował. Amen.

 

ZADANIE

Wyszukaj w Internecie (najlepiej na stronie www.brewiarz.pl) i przeczytaj historię twojego imiennika.