Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 

  1. Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dziecka jest Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Jasnogórskie z siedzibą w Częstochowie ul. Okólna 113, tel. 34/322-24-05.

 

  1. Zakres gromadzonych przez administratora danych ogranicza się do informacji, które niezbędne są do realizacji obowiązków edukacyjnych zgodnych z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290) oraz zapisami statutowymi szkoły.

 

  1. Dane osobowe, będące w posiadaniu administratora danych, przetwarzane są w celu i na podstawie prawa wymienionego w punkcie 2 i są zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

  1. Osoby, którym ujawnia się dane (odbiorcy danych) są upoważnionymi pracownikami/ współpracownikami administratora danych, którzy w celu wykonywania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, np. dyrektor szkoły, wicedyrektor, nauczyciele, sekretarka, pedagog szkolny, inni zatrudnieni specjaliści, pielęgniarka oraz partnerzy administratora danych przetwarzający dane w ramach umów w celu realizacji umów i działań zgodnych z Prawem Oświatowym i Statutem szkoły.

 

  1. Dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji zadań szkoły, wymagań przepisów prawa, rozstrzygania ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych w celu podawania do publicznej wiadomości informacji o wydarzeniach związanych ze szkołą dane osobowe przetwarzane są do dnia cofnięcia zgody.

 

  1. Cofnięcie zgody o której mowa powyżej może nastąpić poprzez osobiste dostarczenie stosownego dokumentu lub przesłanie pocztą na adres: Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie.

 

  1. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, za wyjątkiem celów służących realizacji prawa i zadań statutowych szkoły.

 

  1. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy) w związku z przetwarzaniem danych przez administratora danych np. uprawnione jednostki samorządu terytorialnego, urzędy administracji państwowej.

 

  1. W sprawach ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować również z Inspektorem Ochrony, Panem Jarosławem Merdzik e-mail: iod@spsk.edu.pl