Kryteria rekrutacji

 

O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata na podstawie wyników:

 • przedstawionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
 • egzaminu ósmoklasisty.

 

Kryteria uzyskiwania punktów za osiągnięte wyniki przedstawiono w  tabeli:

 

KRYTERIUM MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
Możliwe do uzyskania punkty wynikające ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej: * 100 pkt
ocena z języka polskiego 18 pkt
ocena z matematyki 18 pkt
ocena z I wymaganego przedmiotu 18 pkt
ocena z II wymaganego przedmiotu 18 pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt
aktywność społeczna (wolontariat) 3 pkt
Możliwe do uzyskania punkty za wyniki egzaminu ósmoklasisty : 100 pkt
wynik egzaminu z języka polskiego liczba uzyskanych pkt x 0,35
wynik egzaminu z matematyki liczba uzyskanych pkt x 0,35
wynik egzaminu z języka obcego liczba uzyskanych pkt x 0,30

*ocena celująca – 18 pkt, ocena bardzo dobra – 17 pkt, ocena dobra 14 pkt, ocena dostateczna – 8 pkt, ocena dopuszczająca – 2 pkt.

 

W pierwszej kolejności do naszej szkoły przyjmowani są laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz olimpiad przedmiotowych umieszczonych w wykazie Ministra Edukacji Narodowej, a także osoby spełniające kryteria wyznaczone prawem oświatowym.

 

Terminy rekrutacji

Rekrutacja do naszego liceum przebiega w formie:

 • elektronicznej, poprzez system naboru elektronicznego  –  slaskie.edu.com.pl,
 • lub w przypadku przeszkód, w formie tradycyjnej, poprzez sekretariat szkoły.

 

Zainteresowanym kandydatom do naszego liceum pomagamy w logowaniu się i umieszczaniu danych w systemie.

 

Czynność Termin
Złożenie wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły (w teczce opisanej według wzoru przedstawionego w zakładce „Dokumenty rekrutacyjne”). od 13 maja

do 25 czerwca

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o oryginały lub kopie:

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Od 21 czerwca

do 25 czerwca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. 16 lipca
Potwierdzenie przez rodzica woli wpisania dziecka na listę uczniów szkoły poprzez:

 • uzupełnienie dokumentów o oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej,
 • podpisanie porozumienia o nauce.
Od 16 lipca

do 24 lipca

Uzupełnienie dokumentów przez przyjętych do szkoły kandydatów o:

 • kartę zdrowia,
 • trzy zdjęcia legitymacyjne,
 • opinię księdza proboszcza lub katechety o kandydacie.
Od 16 lipca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 25 lipca
Ewentualne postępowanie uzupełniające rekrutację, w przypadku wolnych miejsc w poszczególnych klasach. Od 25 lipca